GI Standarden

Geointegrasjonsstandarden (GI-standarden) i sin første offisielle versjon (versjon 1.1) ble vedtatt 31.01.2012.

Standarden består av flere pakker / domener, som definerer tjenestegrensesnitt mot ulike systemer:

 • Arkiv for søk og lagring i arkivsystemer.
 • Kart for å hente ut informasjon som naboer, område, punkter og dokumenter fra kartsystemer. Pakken brukes sammen med pakken Link.
 • Plan for innsyn i offentlige planer, planbestemmelser og kartpresentasjoner fra planregistere, f.eks. reguleringsplaner, kommunedelplaner og arealdelplaner.
 • Link for å veksle mellom applikasjoner slik som vis eiendom i kart, vis sak i arkivet og lag nabolister.
 • Matrikkel for å hente ut data og kartinformasjon om eiendommer / matrikkelenheter fra sentralt matrikkelsystem.
 • Sak for å hente faser og milepæler fra et sakssystem, samt overføre søknad fra skjemaløsning til sakssystem.
 • Skjema / Byggesak for å forhåndsutfylle en søknad med data om planer, eiendomsinformasjon og naboer.

Hver pakke er beskrevet med flere typer teknisk dokumentasjon:

 • Et tekstdokument (standarden)
 • Brukstilfeller (UML Use Case modeller)
 • Et plattformuavhengig applikasjonsskjema (UML datamodell)
 • Definisjon av webtjenestene (webservicene) som utgjør tjenestegrensesnittet (WSDL-filer)
 • Eksempelkode som viser bruk av webtjenestene fra klientsystemer i konkrete brukstilfeller

Standarden beskriver dessuten tre nivåer av autentisering for GI-tjenestene.

Kartverket og KS har i fellesskap det formelle ansvaret for forvaltningen av GI-standarden. KS har ansvaret for den arkivfaglige delen og følge opp implementering av standarden i kommunene. Kartverket vil følge opp den geofaglige delen av standarden.