Noark

Noark er en forkortelse for Norsk arkivstandard. Noark er en en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen, som opprinnelig ble utarbeidet i 1984 av Statens rasjonaliseringsdirektorat (Statskonsult) i samarbeid med Riksarkivaren. I 1995 ble det i samarbeid med KS utgitt en versjon med tillegg som er spesielt tilpasset kommunal saksbehandling. Versjon 4 av Noark standarden (Noark-4) ble publisert i 1999, og i dag er Noark-5 gjeldende standard. Noark-standardenene forvaltes i dag av Arkivverket.

Noark-4 og Noark-5 inneholder også standarder for integrasjon av andre systemet mot arkivsystemene. Disse delene av Noark betegnes som Noark Web Services, henholdsvis Noark-4 Web Services (N4WS), og Noark-5 Web Services (N5WS) som fremdeles er under arbeid. Formålet med disse er å standardisere og forenkle kommunikasjon mellom ulike systemer i offentlig forvaltning for å sikre gjenbruk av data og muliggjøre automatisert saksbehandling.

N4WS ble utarbeidet som et prosjekt i 2006 etter et initiativ fra KS. Selve standardiseringsarbeidet startet ved årsskiftet 2004/2005. Hensikten med prosjektet var å få på plass en standard for integrasjon mellom fagsystemer og arkivsystemer som følger Noark-4 standarden. KS som var ansvarlig for spesifiseringen av N4WS, men Riksarkivaren var også tungt inne i dette prosjektet for å sikre at semantikk og struktur fra Noark-4 ble riktig forstått og implementert.

Geointegrasjon har gjennom standarden GI-Arkiv revidert Noark-4 Web Services og laget en ny standard for integrasjon mot arkivsystemer. GI-Arkiv er siden tatt inn som del av den nyere integrasjonsstandarden Noark-5 Web Services (N5WS).

Les mer om NOARK