DIFI’s arkitekturprinsipper

Regjeringen har besluttet at IKT-løsninger for statlige virksomheter, skal bruke felles arkitekturprinsipper. Dette skal bidra til bedre brukerorientering og mer samordning på tvers av offentlige virksomheter.

I forvaltningsmeldingen St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap presenteres de sju arkitekturprinsippene som skal følges.

  • Tjenesteorientering
  • Interoperabilitet
  • Tilgjengelighet
  • Sikkerhet
  • Åpenhet
  • Fleksibilitet
  • Skalerbarhet

Geointegrasjon prosjektet jobber i tråd med disse prinsipper og forståelsen av de. Geointegrasjon har også lagt vekt anbefalinger fra utredningen om mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor.

Les mer om Difis arkitekturprinsipper