Veileder integrasjon mot arkiv

GeoIntegrasjon mot arkiv betyr at klientsystem(er) skal integreres mot et tilbydersystem som tilbyr GI-Arkiv tjenester.

Tilbydersystemet vil typisk være et sak/arkivsystem, historiske arkiv/skanningsystemer, arkivkjerner og lignende, som følger Noark standarden og som har implementert GI-Arkiv tjenestene.

Klientsystemene vil typisk være fagsystemer, saksbehandlingssystemer, plandialog, byggesaksdialog, GIS systemer, eByggesak, ePlansak eller liknende. Noen klientsystemer har bare behov for å hente data fra arkivsystemet for visning i klienten (innsyn). Klienter som produserer arkivverdige dokumenter har i tillegg behov for å registrere og oppdatere saksmapper, journalposter og dokumenter i arkivsystemet.

Veilederen for integrasjon mot arkiv består av tre veiledere for ulike målgrupper: